Thai English
รหัสกิจกรรม 611603004
ชื่อกิจกรรม / โครงการ เสริมสร้างจิตสำนึก ตกผลึกสู่จิตอาสา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.00 หน่วย
สังกัด คณะเทคโนโลยี
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 3. การเสริมสร้างจิตอาสา และจิตสาธารณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 11 ม.ค. 2562 12:00 - 11 ม.ค. 2562 12:00
จำนวนเป้าหมาย 200 คน
วันที่จัดกิจกรรม 07 ม.ค. 2562 09:00 - 28 มิ.ย. 2562 16:00
สถานที่จัด  

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ที่ปรึกษาโครงการ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002