Thai English
รหัสกิจกรรม 611102012
ชื่อกิจกรรม / โครงการ กีฬาสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย 16 สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 6.00 หน่วย
สังกัด คณะสาธารณสุขศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 2. การธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เสริมสร้างจิตสำนึกความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยและคณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 26 ม.ค. 2562 08:30 - 27 ม.ค. 2562 18:00
จำนวนเป้าหมาย 20 คน
วันที่จัดกิจกรรม 26 ม.ค. 2562 08:30 - 27 ม.ค. 2562 17:00
สถานที่จัด  

มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตพัทลุง จ.พัทลุง

ผู้รับผิดชอบโครงการ 1) อ.ดร.รัฐพล ไกรกลาง 2) นางพรพิมล คะโยธา และกรรมการพัฒนานักศึกษา
ที่ปรึกษาโครงการ 1) อ.นัชานนท์ เขาราธ
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002