Thai English
รหัสกิจกรรม 610703015
ชื่อกิจกรรม / โครงการ พิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่เเละครูใหญ่พระเทพวิทยาคม(หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ) เป็นกรณีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561(25 ม.ค.62)
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 3.00 หน่วย
สังกัด คณะแพทยศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 3. การเสริมสร้างจิตอาสา และจิตสาธารณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 14 ม.ค. 2562 11:02 - 14 ม.ค. 2562 11:02
จำนวนเป้าหมาย 1000 คน
วันที่จัดกิจกรรม 25 ม.ค. 2562 10:00 - 25 ม.ค. 2562 19:00
สถานที่จัด  

ณ ศูนย์ประชุมกาญจนาภิเษก  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวพิชยา วีสเพ็ญ
ที่ปรึกษาโครงการ ผศ.วิไลวรรณ หม้อทอง
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  

ณ ศูนย์ประชุมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2021 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002