Thai English
รหัสกิจกรรม 610703018
ชื่อกิจกรรม / โครงการ พิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่เเละครูใหญ่พระเทพวิทยาคม(หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ) เป็นกรณีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561(29 ม.ค.62)
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 3.00 หน่วย
สังกัด คณะแพทยศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 3. การเสริมสร้างจิตอาสา และจิตสาธารณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 14 ม.ค. 2562 13:37 - 14 ม.ค. 2562 13:37
จำนวนเป้าหมาย 1000 คน
วันที่จัดกิจกรรม 29 ม.ค. 2562 06:30 - 29 ม.ค. 2562 17:00
สถานที่จัด  

ณ ศูนย์ประชุมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวพิชยา วีสเพ็ญ
ที่ปรึกษาโครงการ ผศ.วิไลวรรณ หม้อทอง
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  

ณ ศูนย์ประชุมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002