Thai English
รหัสกิจกรรม 610703020
ชื่อกิจกรรม / โครงการ พิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่เเละครูใหญ่พระเทพวิทยาคม(หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ) เป็นกรณีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 256(30 ม.ค.62)1
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 3.00 หน่วย
สังกัด คณะแพทยศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 3. การเสริมสร้างจิตอาสา และจิตสาธารณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 14 ม.ค. 2562 14:34 - 14 ม.ค. 2562 14:34
จำนวนเป้าหมาย 1000 คน
วันที่จัดกิจกรรม 30 ม.ค. 2562 06:30 - 30 ม.ค. 2562 07:00
สถานที่จัด  

ณ ศูนย์ประชุมกายจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวพิชยา วีสเพ็ญ
ที่ปรึกษาโครงการ ผศ.วิไลวรรณ หม้อทอง
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  

ณ ศูนย์ประชุมกายจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002