Thai English
รหัสกิจกรรม 619901033
ชื่อกิจกรรม / โครงการ ประชุมสภานิสิตนักศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย สมัยสามัญ ครั้งที่ 9
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 9.33 หน่วย
สังกัด งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ชมรม / สโมสร สภานักศึกษา
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 17 ม.ค. 2562 08:39 - 17 ม.ค. 2562 08:39
จำนวนเป้าหมาย 160 คน
วันที่จัดกิจกรรม 10 ม.ค. 2562 13:00 - 13 ม.ค. 2562 10:00
สถานที่จัด  

ห้องประชุมสารสิน  อาคารสิริคุณากร  สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ สภานักศึกษา
ที่ปรึกษาโครงการ นางมุนีพร สุไชยะ
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002