Thai English
รหัสกิจกรรม 610703021
ชื่อกิจกรรม / โครงการ กิจกรรมวันเด็กเเห่งชาติ ปี 2562
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.00 หน่วย
สังกัด คณะแพทยศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 3. การเสริมสร้างจิตอาสา และจิตสาธารณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 17 ม.ค. 2562 14:30 - 17 ม.ค. 2562 14:30
จำนวนเป้าหมาย 45 คน
วันที่จัดกิจกรรม 12 ม.ค. 2562 08:00 - 12 ม.ค. 2562 12:00
สถานที่จัด  

ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวพิชยา วีสเพ็ญ
ที่ปรึกษาโครงการ อ.ดร.วรนันท์ คีรีสัตยกุล
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  

ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002