Thai English
รหัสกิจกรรม 610401032
ชื่อกิจกรรม / โครงการ การบรรยายพิเศษเรื่องการเตรียมตัวสอบและแนวข้อสอบ TOEIC เพื่อใช้ในการสมัครงานและยื่นสำเร็จการศึกษา
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 0.50 หน่วย
สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 14 ม.ค. 2562 09:00 - 17 ม.ค. 2562 13:00
จำนวนเป้าหมาย 100 คน
วันที่จัดกิจกรรม 17 ม.ค. 2562 13:00 - 17 ม.ค. 2562 14:30
สถานที่จัด  

ห้องสัมมนา 1 ชั้น 9 ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้รับผิดชอบโครงการ หน่วยพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ที่ปรึกษาโครงการ ผศ.ดร.วิษณุ แทนบุญช่วย
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002