Thai English
รหัสกิจกรรม 610401033
ชื่อกิจกรรม / โครงการ WHO talk #5 เมอา-พาวัวไปล่าม "เพราะเริ่มต้น จึงมีเรื่องราว"
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.00 หน่วย
สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 14 ม.ค. 2562 09:00 - 17 ม.ค. 2562 14:00
จำนวนเป้าหมาย 200 คน
วันที่จัดกิจกรรม 17 ม.ค. 2562 14:30 - 17 ม.ค. 2562 17:30
สถานที่จัด  

ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 50 ปี วิศวะรวมใจ

ผู้รับผิดชอบโครงการ หน่วยพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ที่ปรึกษาโครงการ ผศ.ดร.วิษณุ แทนบุญช่วย
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002