Thai English
รหัสกิจกรรม 610401034
ชื่อกิจกรรม / โครงการ รุ่นพี่ถ่ายทอดประสบการณ์การปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 2.00 หน่วย
สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 08 ม.ค. 2562 08:00 - 10 ม.ค. 2562 16:00
จำนวนเป้าหมาย 120 คน
วันที่จัดกิจกรรม 11 ม.ค. 2562 09:00 - 11 ม.ค. 2562 16:00
สถานที่จัด  

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ผู้รับผิดชอบโครงการ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ที่ปรึกษาโครงการ ผศ.ดร.เกียรติฟ้า ตั้งใจจิต
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002