Thai English
รหัสกิจกรรม 615301012
ชื่อกิจกรรม / โครงการ การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ English for Presentations รุ่นที่ 2
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 3.34 หน่วย
สังกัด สถาบันภาษา
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 25 ก.พ. 2562 09:00 - 17 เม.ย. 2562 16:00
จำนวนเป้าหมาย 30 คน
วันที่จัดกิจกรรม 20 เม.ย. 2562 09:00 - 21 เม.ย. 2562 15:00
สถานที่จัด  

สถาบันภาษา อาคารพจน์ สารสิน

ผู้รับผิดชอบโครงการ สถาบันภาษา
ที่ปรึกษาโครงการ 043-009700 ต่อ 44427
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002