Thai English
รหัสกิจกรรม 610901010
ชื่อกิจกรรม / โครงการ กีฬาเทคนิคการแพทย์-สหเวชศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 22 "กันภัยมหิดลเกมส์"
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 6.00 หน่วย
สังกัด คณะเทคนิคการแพทย์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 13 มี.ค. 2562 11:37 - 13 มี.ค. 2562 11:37
จำนวนเป้าหมาย 65 คน
วันที่จัดกิจกรรม 06 เม.ย. 2562 07:00 - 07 เม.ย. 2562 18:00
สถานที่จัด  

มหาวิทยาลัยมหิดล  อ.ศาลายา  จ.นครปฐม

ผู้รับผิดชอบโครงการ น.ส.ธิดารัตน์ พิมพ์หล่อ
ที่ปรึกษาโครงการ อ.ดร.คุรุศาสตร์ คนหาญ,ผศ.ดร.นพมาศ เข็มทองหลาง
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002