Thai English
รหัสกิจกรรม 611305002
ชื่อกิจกรรม / โครงการ ทำบุญตักบาตร ฟังธรรมมะ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2562
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 0.33 หน่วย
สังกัด คณะทันตแพทยศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 4. การสร้างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม
วันที่เปิดรับสมัคร 25 มี.ค. 2562 14:27 - 25 มี.ค. 2562 14:27
จำนวนเป้าหมาย 100 คน
วันที่จัดกิจกรรม 10 เม.ย. 2562 07:00 - 10 เม.ย. 2562 09:00
สถานที่จัด  

คณะทันตแพทยศาสตร์

ผู้รับผิดชอบโครงการ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ
ที่ปรึกษาโครงการ ผศ.ดร.ทพ.อชิรวุธ สุพรรณเภสัช
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002