Thai English
รหัสกิจกรรม 610305003
ชื่อกิจกรรม / โครงการ บุญเดือนห้า แห่พุทธบุชา สมมาอาวุโส คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2562
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 3.00 หน่วย
สังกัด คณะเกษตรศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 5. การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
วันที่เปิดรับสมัคร 26 มี.ค. 2562 09:56 - 26 มี.ค. 2562 09:56
จำนวนเป้าหมาย 100 คน
วันที่จัดกิจกรรม 10 เม.ย. 2562 09:00 - 10 เม.ย. 2562 19:00
สถานที่จัด  

คณะเกษตรศาสตร์ และบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแ่กน

ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ คณะเกษตรศาสตร์
ที่ปรึกษาโครงการ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002