Thai English
รหัสกิจกรรม 610402011
ชื่อกิจกรรม / โครงการ ตักบาตรวิศวกรรม สานสัมพันธ์ชาว มข. เดือน เมษายน 2562
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 0.50 หน่วย
สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 2. การธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เสริมสร้างจิตสำนึกความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยและคณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 01 เม.ย. 2562 09:00 - 02 เม.ย. 2562 07:00
จำนวนเป้าหมาย 100 คน
วันที่จัดกิจกรรม 02 เม.ย. 2562 07:00 - 02 เม.ย. 2562 08:30
สถานที่จัด  

อาคาร 50 ปี วิศวะรวมใจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ ชุมนุมพุทธธรรมวิศวกรรมศาสตร์และประเพณี
ที่ปรึกษาโครงการ ผศ.ดร.ชาติชาย ไวยสุระสิงห์
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002