Thai English
รหัสกิจกรรม 610701025
ชื่อกิจกรรม / โครงการ น้อมระลึกพระคุณครู (Pre-clinic Thank you Teacher)
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.00 หน่วย
สังกัด คณะแพทยศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 04 เม.ย. 2562 11:22 - 04 เม.ย. 2562 11:22
จำนวนเป้าหมาย 260 คน
วันที่จัดกิจกรรม 02 เม.ย. 2562 09:00 - 02 เม.ย. 2562 12:00
สถานที่จัด  

ณ ห้องประชุมมิตรภาพ  คณะแพทยศาสตร์

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาววันดี โสภา
ที่ปรึกษาโครงการ อาจารย์วรานนท์ มั่นคง
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  

ณ ห้องประชุมมิตรภาพ  คณะแพทยศาสตร์

การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002