Thai English
รหัสกิจกรรม 619901071
ชื่อกิจกรรม / โครงการ หอพักสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 3.00 หน่วย
สังกัด กองบริการหอพักนักศึกษา
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 05 เม.ย. 2562 08:56 - 05 เม.ย. 2562 08:56
จำนวนเป้าหมาย 1500 คน
วันที่จัดกิจกรรม 06 เม.ย. 2562 07:00 - 06 เม.ย. 2562 22:00
สถานที่จัด  

อาคารพลศึกษา (หลังเก่า)

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางอรนงค์ ศรีจารุเดช
ที่ปรึกษาโครงการ ผู้อำนวยการกองบริการหอพักนักศึกษา
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002