Thai English
รหัสกิจกรรม 612705003
ชื่อกิจกรรม / โครงการ สืบสานงานประเพณีสงกรานต์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2562
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 0.33 หน่วย
สังกัด คณะนิติศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 5. การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
วันที่เปิดรับสมัคร 09 เม.ย. 2562 10:42 - 09 เม.ย. 2562 10:42
จำนวนเป้าหมาย 100 คน
วันที่จัดกิจกรรม 03 เม.ย. 2562 16:00 - 03 เม.ย. 2562 17:00
สถานที่จัด  

ณ ลานหน้าห้อง Interactive Leaning 1

ผู้รับผิดชอบโครงการ งานพัฒนานักศึกษา
ที่ปรึกษาโครงการ รองคณบดีฝ่ายบริหารงานวิชาการ
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002