Thai English
รหัสกิจกรรม 610705004
ชื่อกิจกรรม / โครงการ แพทยศาสตร์สงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ร่วมใจอนุรักษ์พลังงานเเละสิ่งเเวดล้อม
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.00 หน่วย
สังกัด คณะแพทยศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 5. การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
วันที่เปิดรับสมัคร 09 เม.ย. 2562 11:24 - 09 เม.ย. 2562 11:24
จำนวนเป้าหมาย 70 คน
วันที่จัดกิจกรรม 10 เม.ย. 2562 07:00 - 10 เม.ย. 2562 12:00
สถานที่จัด  

ณ คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาววันดี โสภา
ที่ปรึกษาโครงการ อาจารย์วรานนท์ มั่นคง
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  

ณ คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002