Thai English
รหัสกิจกรรม 610703022
ชื่อกิจกรรม / โครงการ ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ป่วยที่เสียชีวิตที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์เเละศูนย์หัวใจสิริกิตื์ฯ
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.00 หน่วย
สังกัด คณะแพทยศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 2. การธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เสริมสร้างจิตสำนึกความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยและคณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 09 เม.ย. 2562 11:37 - 09 เม.ย. 2562 11:37
จำนวนเป้าหมาย 60 คน
วันที่จัดกิจกรรม 09 เม.ย. 2562 18:25 - 10 เม.ย. 2562 07:30
สถานที่จัด  

ณ คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวพิชยา วีสเพ็ญ
ที่ปรึกษาโครงการ อาจารย์วรานนท์ มั่นคง
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  

ณ คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002