Thai English
รหัสกิจกรรม 610702027
ชื่อกิจกรรม / โครงการ การพัฒนาจริยธรรม บุคลิกภาพเเละสร้างเสริมความรู้ในการปรับตัวเมื่อขึ้นเรียนชั้นคลีนิก สำหรับนักสึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 (รับน้องขึ้นวอร์ด สวมเสื้อกาวน์ให้น้อง)
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 2.00 หน่วย
สังกัด คณะแพทยศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 2. การธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เสริมสร้างจิตสำนึกความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยและคณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 09 เม.ย. 2562 13:20 - 09 เม.ย. 2562 13:20
จำนวนเป้าหมาย 300 คน
วันที่จัดกิจกรรม 03 เม.ย. 2562 09:20 - 03 เม.ย. 2562 16:30
สถานที่จัด  

ณ  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวพิชยา วีสเพ็ญ
ที่ปรึกษาโครงการ ผศ.กุณธิดา เวทีวุฒาจารย์
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  

ณ  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002