Thai English
รหัสกิจกรรม 610501009
ชื่อกิจกรรม / โครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการการสอนภาษาไทย สื่อสนุก สร้างสรรค์การสอน
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 2.00 หน่วย
สังกัด คณะศึกษาศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 10 เม.ย. 2562 09:37 - 10 เม.ย. 2562 09:37
จำนวนเป้าหมาย 98 คน
วันที่จัดกิจกรรม 04 เม.ย. 2562 08:00 - 04 เม.ย. 2562 16:00
สถานที่จัด  

ห้อง i class คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์ ดร.นฤมล อินทร์ประสิทธิ์
ที่ปรึกษาโครงการ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002