Thai English
รหัสกิจกรรม 614305006
ชื่อกิจกรรม / โครงการ สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.00 หน่วย
สังกัด คณะบริหารธุรกิจ ว.หนองคาย
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 5. การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
วันที่เปิดรับสมัคร 10 เม.ย. 2562 13:11 - 10 เม.ย. 2562 13:11
จำนวนเป้าหมาย 50 คน
วันที่จัดกิจกรรม 10 เม.ย. 2562 08:30 - 10 เม.ย. 2562 12:00
สถานที่จัด  

วิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายบรพจน์ ภารการ
ที่ปรึกษาโครงการ นางสาวธันย์นิชา พิพัชร์เดชาวรกุล
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002