Thai English
รหัสกิจกรรม 612101019
ชื่อกิจกรรม / โครงการ Teen Depression
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.00 หน่วย
สังกัด คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 10 เม.ย. 2562 14:48 - 10 เม.ย. 2562 14:48
จำนวนเป้าหมาย 200 คน
วันที่จัดกิจกรรม 26 เม.ย. 2562 13:30 - 26 เม.ย. 2562 16:30
สถานที่จัด  

ห้องประชุม 1-2 ชั้น 6 อาคาร BS02 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอิทธิวัฒน์ จันชัยชิต
ที่ปรึกษาโครงการ อาจารย์สุธาสินี สุวรรณภักดิ์
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2021 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002