Thai English
รหัสกิจกรรม 611103009
ชื่อกิจกรรม / โครงการ จิตอาสาช่วยงานสัมภาษณ์รับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประเภทโควต้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.00 หน่วย
สังกัด คณะสาธารณสุขศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 3. การเสริมสร้างจิตอาสา และจิตสาธารณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 10 เม.ย. 2562 08:30 - 10 เม.ย. 2562 12:00
จำนวนเป้าหมาย 15 คน
วันที่จัดกิจกรรม 10 เม.ย. 2562 08:30 - 10 เม.ย. 2562 12:00
สถานที่จัด  

ห้องประชุม PH 1303, 1304,1305,1306, 1308

ชั้น 3   อาคารอรุณ  จิรวัฒน์กุล   คณะสาธารณสุขศาสตร์

และบริเวณหน้าห้องวิชาการ  ชั้น 1

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 1) นางพรพิมล คะโยธา 2) นส.ชัญญา แสงสุริยา
ที่ปรึกษาโครงการ นางกุศล รักญาติ
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002