Thai English
รหัสกิจกรรม 610800003
ชื่อกิจกรรม / โครงการ บรรยายพิเศษ เรื่อง ภาวะซึมเศร้าใจเขาใจเราเรียนรู้เข้าใจ ครั้งที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.00 หน่วย
สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 01 เม.ย. 2562 08:00 - 03 เม.ย. 2562 12:00
จำนวนเป้าหมาย 200 คน
วันที่จัดกิจกรรม 03 เม.ย. 2562 13:00 - 03 เม.ย. 2562 16:30
สถานที่จัด  

ห้องประชุม 3 อาคาร HS.05 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้รับผิดชอบโครงการ ชรินรัตน์ โมยะ
ที่ปรึกษาโครงการ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมเกียรติ มินา
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  

เป็นโครงการบรรยายพิเศษ โดยวิทยาการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโรคทางจิตเวช (ผอ.โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์)

โดยมีวัตถุประสงค์1.เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้าแก่นักศึกษา 2.เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ จากโรคซึมเศร้า
 

การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002