Thai English
รหัสกิจกรรม 612101020
ชื่อกิจกรรม / โครงการ Singha Photo Academy
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 2.00 หน่วย
สังกัด คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 11 เม.ย. 2562 10:15 - 11 เม.ย. 2562 10:15
จำนวนเป้าหมาย 80 คน
วันที่จัดกิจกรรม 20 เม.ย. 2562 09:00 - 20 เม.ย. 2562 17:00
สถานที่จัด  

ห้องประชุม 1-2 ชั้น 6 อาคาร BS02
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอิทธิวัฒน์ จันชัยชิต
ที่ปรึกษาโครงการ อาจารย์สุธาสินี สุวรรณภักดิ์
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  

กิจกรรมการอบรมถ่ายภาพ โดยทีมวิทยากรจาก Singha Photo Academy สนับสนุนโดยบริษัทบุญรอดบริวเวอรี่จำกัด

การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002