Thai English
รหัสกิจกรรม 610801053
ชื่อกิจกรรม / โครงการ วัดความรู้และพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษผ่านการชมภาพยนตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.00 หน่วย
สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 11 เม.ย. 2562 15:31 - 11 เม.ย. 2562 15:31
จำนวนเป้าหมาย 40 คน
วันที่จัดกิจกรรม 06 เม.ย. 2562 13:00 - 07 เม.ย. 2562 16:30
สถานที่จัด  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้รับผิดชอบโครงการ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ที่ปรึกษาโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เฉลิมเกียรติ มินา
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002