Thai English
รหัสกิจกรรม 611105002
ชื่อกิจกรรม / โครงการ ประเพณีวันสงกรานต์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปี 2562
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.00 หน่วย
สังกัด คณะสาธารณสุขศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 5. การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
วันที่เปิดรับสมัคร 11 เม.ย. 2562 15:00 - 11 เม.ย. 2562 18:00
จำนวนเป้าหมาย 100 คน
วันที่จัดกิจกรรม 11 เม.ย. 2562 15:00 - 11 เม.ย. 2562 18:00
สถานที่จัด  

ลานกาสะลอง  คณะธารณสุขศาสตร์

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางพรพิมล คะโยธา และกรรมการพัฒนานักศึกษา
ที่ปรึกษาโครงการ อ.นัฐชานนท์ เขาราธ
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002