Thai English
รหัสกิจกรรม 602303026
ชื่อกิจกรรม / โครงการ ค่ายจิตอาสาเตรียมความพร้อมพี่เลี้ยงน้องใหม่ NKC ประจำปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 22.00 หน่วย
สังกัด วิทยาเขตหนองคาย
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 3. การเสริมสร้างจิตอาสา และจิตสาธารณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 14 เม.ย. 2562 15:11 - 14 เม.ย. 2562 15:11
จำนวนเป้าหมาย 160 คน
วันที่จัดกิจกรรม 04 มิ.ย. 2561 13:00 - 24 มิ.ย. 2561 16:00
สถานที่จัด  

ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสหรัฐ ศิริเมล์
ที่ปรึกษาโครงการ นางสาวอุมาภรณ์ ไชยช่วย
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002