Thai English
รหัสกิจกรรม 610203038
ชื่อกิจกรรม / โครงการ จิตอาสาช่วยงานกีฬาระหว่างคณะต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.00 หน่วย
สังกัด คณะวิทยาศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 3. การเสริมสร้างจิตอาสา และจิตสาธารณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 17 เม.ย. 2562 11:41 - 17 เม.ย. 2562 11:41
จำนวนเป้าหมาย 100 คน
วันที่จัดกิจกรรม 17 เม.ย. 2562 11:41 - 17 เม.ย. 2562 11:41
สถานที่จัด  

อาคารพละศึกษา และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มภาระงานด้านพัฒนานักศึกษา
ที่ปรึกษาโครงการ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002