Thai English
รหัสกิจกรรม 610801054
ชื่อกิจกรรม / โครงการ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ (นำเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 3.00 หน่วย
สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 17 เม.ย. 2562 16:18 - 17 เม.ย. 2562 16:18
จำนวนเป้าหมาย 4 คน
วันที่จัดกิจกรรม 10 เม.ย. 2562 08:00 - 10 เม.ย. 2562 18:00
สถานที่จัด  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จังหวัดปัตตานี

ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มพัฒนานักศึกษาและการต่างประเทศ
ที่ปรึกษาโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมเกียรติ มินา
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002