Thai English
รหัสกิจกรรม 612901006
ชื่อกิจกรรม / โครงการ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมอบรมตรวจสอบจบ ประจำปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 0.66 หน่วย
สังกัด วิทยาลัยนานาชาติ
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 02 เม.ย. 2562 13:00 - 02 เม.ย. 2562 13:00
จำนวนเป้าหมาย 100 คน
วันที่จัดกิจกรรม 02 เม.ย. 2562 14:00 - 02 เม.ย. 2562 16:00
สถานที่จัด  

M301 New Building

ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายวิชาการ
ที่ปรึกษาโครงการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002