Thai English
รหัสกิจกรรม 610505003
ชื่อกิจกรรม / โครงการ บุญเดือน 5 แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส 2562
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.00 หน่วย
สังกัด คณะศึกษาศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 5. การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
วันที่เปิดรับสมัคร 19 เม.ย. 2562 09:32 - 19 เม.ย. 2562 09:32
จำนวนเป้าหมาย 100 คน
วันที่จัดกิจกรรม 10 เม.ย. 2562 12:00 - 10 เม.ย. 2562 18:00
สถานที่จัด  

บึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ สโมสรนักศึกษาและหน่วยพัฒนานักศึกษา
ที่ปรึกษาโครงการ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002