Thai English
รหัสกิจกรรม 619904024
ชื่อกิจกรรม / โครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โครงการอบรมมหาวิทยาลัยสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 2.33 หน่วย
สังกัด งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 4. การสร้างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม
วันที่เปิดรับสมัคร 22 เม.ย. 2562 08:44 - 22 เม.ย. 2562 08:44
จำนวนเป้าหมาย 60 คน
วันที่จัดกิจกรรม 21 เม.ย. 2562 08:30 - 21 เม.ย. 2562 16:30
สถานที่จัด  

ห้อง GL314 ชั้น 3 สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ งานพัฒนานักศึกษา
ที่ปรึกษาโครงการ
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002