Thai English
รหัสกิจกรรม 611505003
ชื่อกิจกรรม / โครงการ เภสัชชื่่นมื่น ม่วนซื่นสงกรานต์ 2562 ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.00 หน่วย
สังกัด คณะเภสัชศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 5. การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
วันที่เปิดรับสมัคร 01 เม.ย. 2562 08:00 - 08 เม.ย. 2562 18:00
จำนวนเป้าหมาย 163 คน
วันที่จัดกิจกรรม 09 เม.ย. 2562 13:00 - 09 เม.ย. 2562 17:00
สถานที่จัด  

สนามหญ้าหน้าอาคาร 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ สโมสรนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์
ที่ปรึกษาโครงการ ผศ.ดร.สมชาย สุริยะไกร
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002