Thai English
รหัสกิจกรรม 612101021
ชื่อกิจกรรม / โครงการ Life Skills to Smart Teen
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.00 หน่วย
สังกัด คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 23 เม.ย. 2562 09:26 - 23 เม.ย. 2562 09:26
จำนวนเป้าหมาย 80 คน
วันที่จัดกิจกรรม 25 เม.ย. 2562 14:30 - 25 เม.ย. 2562 17:30
สถานที่จัด  

ห้องบรรยาย 2404 อาคาร BS 02 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอิทธิวัฒน์ จันชัยชิต
ที่ปรึกษาโครงการ อาจารย์สุธาสินี สุวรรณภักดิ์
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002