Thai English
รหัสกิจกรรม 612103009
ชื่อกิจกรรม / โครงการ KKBS จิตอาสาช่วยงานวันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.00 หน่วย
สังกัด คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 3. การเสริมสร้างจิตอาสา และจิตสาธารณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 25 เม.ย. 2562 08:00 - 25 เม.ย. 2562 12:00
จำนวนเป้าหมาย 50 คน
วันที่จัดกิจกรรม 25 เม.ย. 2562 08:00 - 25 เม.ย. 2562 12:00
สถานที่จัด  

ลานอเนกประสงค์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข.

ผู้รับผิดชอบโครงการ สโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
ที่ปรึกษาโครงการ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  

ติดต่อสอบถามเรื่องหน่วยกิจกรรมได้ที่สโมสรนักศึกษาและภารกิจด้านพัฒนานักศึกษา มข.

การเปิดรับ 21 : คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ชั้นปี ทุกชั้นปี (50 คน)
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002