Thai English
รหัสกิจกรรม 610405010
ชื่อกิจกรรม / โครงการ ทำบุญเลี้ยงพระ และรดน้ำดำหัวเนื่องในประเพณีวันปีใหม่ไทย
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 2.00 หน่วย
สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 2. การธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เสริมสร้างจิตสำนึกความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยและคณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 28 มี.ค. 2562 09:00 - 03 เม.ย. 2562 16:00
จำนวนเป้าหมาย 160 คน
วันที่จัดกิจกรรม 04 เม.ย. 2562 07:00 - 04 เม.ย. 2562 13:00
สถานที่จัด  

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้รับผิดชอบโครงการ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ที่ปรึกษาโครงการ ผศ.ดร.จุฬาภรณ์ เบญจปิยะพร
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002