Thai English
รหัสกิจกรรม 612901008
ชื่อกิจกรรม / โครงการ สัมนา Contemporary Global Affairs IA 2562
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 2.00 หน่วย
สังกัด วิทยาลัยนานาชาติ
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 05 เม.ย. 2562 08:00 - 05 เม.ย. 2562 09:00
จำนวนเป้าหมาย 100 คน
วันที่จัดกิจกรรม 05 เม.ย. 2562 09:00 - 05 เม.ย. 2562 16:00
สถานที่จัด  

M301

ผู้รับผิดชอบโครงการ IA Students
ที่ปรึกษาโครงการ IA Lecturers
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002