Thai English
รหัสกิจกรรม 610403017
ชื่อกิจกรรม / โครงการ จิตอาสาช่วยงานประเพณีวันสงกรานต์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2562
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.00 หน่วย
สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 3. การเสริมสร้างจิตอาสา และจิตสาธารณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 10 เม.ย. 2562 09:00 - 10 เม.ย. 2562 16:00
จำนวนเป้าหมาย 20 คน
วันที่จัดกิจกรรม 11 เม.ย. 2562 09:00 - 11 เม.ย. 2562 12:00
สถานที่จัด  

บริเวณโถงชั้น 1 ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้รับผิดชอบโครงการ หน่วยพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ที่ปรึกษาโครงการ อ.ดร.จารุพล สุริยวนากุล
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002