Thai English
รหัสกิจกรรม 610403018
ชื่อกิจกรรม / โครงการ จิตอาสาช่วยงานในการสอบสัมภาษณ์ผู้ผ่านการคัดเลือก มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ในการรับบุคลลคเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 2 (ประเภทโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปีการศึกษา 2562 (TCAS รอบ 2.2)
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.50 หน่วย
สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 3. การเสริมสร้างจิตอาสา และจิตสาธารณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 17 เม.ย. 2562 09:00 - 17 เม.ย. 2562 16:00
จำนวนเป้าหมาย 20 คน
วันที่จัดกิจกรรม 18 เม.ย. 2562 07:30 - 18 เม.ย. 2562 12:00
สถานที่จัด  

ห้องสัมมนา 1 และ ห้องสัมมนา 2 ชั้น 9 ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้รับผิดชอบโครงการ สำนักพัฒนาวิชาการและพัฒนานักศึกษา
ที่ปรึกษาโครงการ รศ.ดร.ขนิษฐา คำวิลัยศักดิ์
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002