Thai English
รหัสกิจกรรม 619903066
ชื่อกิจกรรม / โครงการ นักศึกษาจิตอาสาช่วยงานทุนการศึกษา จัดสถานที่ ทำความสะอาดสถานที่
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.00 หน่วย
สังกัด บริการและสวัสดิการ กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์กองกิจฯ
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 3. การเสริมสร้างจิตอาสา และจิตสาธารณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 24 เม.ย. 2562 11:07 - 24 เม.ย. 2562 11:07
จำนวนเป้าหมาย 24 คน
วันที่จัดกิจกรรม 19 เม.ย. 2562 15:00 - 19 เม.ย. 2562 18:00
สถานที่จัด  

ห้องประชุมสิริคุณากร 3 และห้องประชุมกัลปพฤกษ์ 5 6 7 8 อาคารสิริคุณากร  สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสุดารัตน์ ดีสุรกุล
ที่ปรึกษาโครงการ
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002