Thai English
รหัสกิจกรรม 612903009
ชื่อกิจกรรม / โครงการ วิทยาลัยนานาชาติ อาสาทำความดี ประจำเดือนเมษายน 2562
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 0.50 หน่วย
สังกัด วิทยาลัยนานาชาติ
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 3. การเสริมสร้างจิตอาสา และจิตสาธารณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 01 เม.ย. 2562 08:00 - 30 เม.ย. 2562 18:00
จำนวนเป้าหมาย 10 คน
วันที่จัดกิจกรรม 01 เม.ย. 2562 08:00 - 30 เม.ย. 2562 18:00
สถานที่จัด  

KKU

ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ที่ปรึกษาโครงการ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002