Thai English
รหัสกิจกรรม 614301019
ชื่อกิจกรรม / โครงการ การเตรียมความพร้อมของการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอาหารและบริการ การทำข้าวเหนียวมะม่วง ข้าวเหนียวมูน
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.00 หน่วย
สังกัด คณะบริหารธุรกิจ ว.หนองคาย
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 25 เม.ย. 2562 14:18 - 25 เม.ย. 2562 14:18
จำนวนเป้าหมาย 15 คน
วันที่จัดกิจกรรม 24 เม.ย. 2562 09:00 - 24 เม.ย. 2562 12:00
สถานที่จัด  

 ห้องปฏิบัติการครัว คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวปิยมาศ โลหะปาน
ที่ปรึกษาโครงการ นางสาวปิยมาศ โลหะปาน
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002