Thai English
รหัสกิจกรรม 614301020
ชื่อกิจกรรม / โครงการ อบรมการใช้โปรแกรม Power BI Desktop Rising Skill : Playoff
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.00 หน่วย
สังกัด คณะบริหารธุรกิจ ว.หนองคาย
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 25 เม.ย. 2562 14:23 - 25 เม.ย. 2562 14:23
จำนวนเป้าหมาย 15 คน
วันที่จัดกิจกรรม 25 เม.ย. 2562 09:00 - 25 เม.ย. 2562 12:00
สถานที่จัด  

ห้องปฏิบัติการตลาดหลักทรัพย์ อาคารรเียนรวมและปฏิบัติการ ชั้น 1 วิทยาเขตหนองคาย

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายธีระวัฒน์ พิมพ์พวง
ที่ปรึกษาโครงการ นางสาวธันย์นิชา พิพัชร์เดชาวรกุล
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002