Thai English
รหัสกิจกรรม 610203044
ชื่อกิจกรรม / โครงการ บริจาคโลหิต ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.00 หน่วย
สังกัด คณะวิทยาศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 3. การเสริมสร้างจิตอาสา และจิตสาธารณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 25 เม.ย. 2562 16:35 - 25 เม.ย. 2562 16:35
จำนวนเป้าหมาย 100 คน
วันที่จัดกิจกรรม 25 เม.ย. 2562 08:30 - 25 เม.ย. 2562 16:00
สถานที่จัด  

ลานเคมี อาคารวิทยาศาสตร์ 01 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
ที่ปรึกษาโครงการ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002