Thai English
รหัสกิจกรรม 610605006
ชื่อกิจกรรม / โครงการ ทำบุญหอพักคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2562
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.00 หน่วย
สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 2. การธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เสริมสร้างจิตสำนึกความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยและคณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 26 เม.ย. 2562 09:25 - 26 เม.ย. 2562 09:25
จำนวนเป้าหมาย 150 คน
วันที่จัดกิจกรรม 27 เม.ย. 2562 06:00 - 27 เม.ย. 2562 10:00
สถานที่จัด  

หอพักคณะพยาบาลศาสตร์

ผู้รับผิดชอบโครงการ รองบริหารทรัพย์สิน
ที่ปรึกษาโครงการ
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002