Thai English
รหัสกิจกรรม 610605007
ชื่อกิจกรรม / โครงการ ประเพณีสงกรานต์คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2562
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.00 หน่วย
สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 5. การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
วันที่เปิดรับสมัคร 26 เม.ย. 2562 09:28 - 26 เม.ย. 2562 09:28
จำนวนเป้าหมาย 150 คน
วันที่จัดกิจกรรม 09 เม.ย. 2562 13:00 - 09 เม.ย. 2562 16:00
สถานที่จัด  

ลานดอกปีบคณะพยาบาลศาสตร์

ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายบริหาร
ที่ปรึกษาโครงการ
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002