Thai English
รหัสกิจกรรม 610605008
ชื่อกิจกรรม / โครงการ ประเพณีสงกรานต์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ.2562
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.00 หน่วย
สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 5. การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
วันที่เปิดรับสมัคร 26 เม.ย. 2562 09:30 - 26 เม.ย. 2562 09:30
จำนวนเป้าหมาย 180 คน
วันที่จัดกิจกรรม 10 เม.ย. 2562 14:00 - 26 เม.ย. 2562 09:30
สถานที่จัด  

บริเวณคุ้มสีฐาน  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ สโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์
ที่ปรึกษาโครงการ กรรมการพัฒนานักศึกษา
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002